بسمه تعالی
به پورتال دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ایلام خوش آمدید
ارزیابی اینترنتی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه ایلام
نظر خواهی از دانش آموختگان در خصوص فعالیت های دانشگاه
نتایج ارزیابی اساتید
نتایج ارزیابی اساتید در نیمسالهای قبل
فرم درخواست پایه سالیانه
سامانه ارزیابی اساتید توسط مدیر گروه
سامانه ارزیابی اساتید توسط معاون آموزشی دانشکده
سامانه ارزیابی معاون آموزشی دانشکده توسط رئیس دانشکده